Съветници решиха общинско дружество да чисти Разлог

  • 07 юли 2019, 12:44
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%a0%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b3 %d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80 01

С решение на общинския съвет в Разлог се създава еднолично търговско дружество с ограничена отговорност. То е със сто процента общинско участие в капитала и ще изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Наименованието на фирмата е „Благоустройство и чистота - Разлог” ЕООД. Предприятието ще поддържа  чистотата на териториите за обществено ползване, ще осъществява разделно събиране, сепариране на битови отпадъци, проектно-проучвателна дейност, строително-монтажна и търговско-пласментна дейност в страната и чужбина, рекултивация на терени, както и всякакви други дейности, които не противоречат на законите на Република България, а за дейностите, за които е въведен разрешителен режим – след издаване на съответния лиценз или решение.

Капиталът на дружеството е 1000 лв. и представлява парична вноска. Едноличен собственик на капитала е община Разлог. 

Местният парламент избра и управител на дружеството. Илия Благоев ще изпълнява тази длъжност до провеждането на публичен подбор по реда, критериите и при условията, определени в Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Възнаграждението на управителя ще е 1100 лева.