Свищов ще стане проспериращ образователен център

  • 18 май 2014, 17:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a992fd94178

Порталът на българските общини Kmeta.bg даде старт на третото издание на конкурса "Кмет на месеца", а през май избрахме темата "Добрите практики и иновации в българското образование".


Номинирахме кмета на Свищов Станислав Благов заради ангажираността на местната администрация да изпълнява проекти, чиято цел е да се подобри учебната среда.


Традиционно екипът на Kmeta.bg търси за коментар номинираните градоначалници, за да разкажат повече за дейността си.


По думите на Благов Свищов ще стане проспериращ образователен център на река Дунав с национално и европейско значение, запазващ богатото културно историческо наследство.


- Г-н, Благов как гледате на състезанието между градоначалниците в конкурса "Кмет на месеца", който сега поставя акцент върху образованието?


- Вероятно е интересна инициатива, но нашите общини са различни, проблемите и ресурсите им за справяне - също, така че едва ли може да се съизмерваме. За мен по-важно е да работим заедно и с темпа, с който са готови гражданите от местните общности. Истинската оценка се дава от тях.


- Имате ли проекти по които работите за подобряване на образователната инфраструктура в региона?


- През 2013 г. Община Свищов успешно приключи изпълнението на проект "Сградите на училищата в град Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда". Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Стойността на проекта е 3 197 617, 57 лв., от които 2 717 974, 93 лв. безвъзмездна помощ от ЕФРР и 479 642,64 лв. собствен принос на Община Свищов.


С променен облик са сградите на четирите общински училища в град Свищов - СОУ "Николай Катранов", СОУ "Димитър Благоев", СОУ "Цветан Радославов" и ОУ "Филип Сакелариевич". Изцяло е подменена старата дървена и метална дограма с нова ПВЦ. Положена е топлоизолация по стени, минерална мазилка и фасадна боя. Монтирани са водосточни тръби, улуци и водосточни казанчета. Положена е топло и хидроизолация по плоски покриви. Поставено е ново енергоспестяващо осветление.


В СОУ "Димитър Благоев" и в ОУ "Филип Сакелариевич" е подменена съществуващата котелна инсталация с нова - на биомаса (пелети) и част от старите панелни радиатори с нови алуминиеви. Чрез постигнатите резултати са изпълнени основните и специфичните цели на проекта: осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските училища на територията на град Свищов.


По проект "Красива България" през 2013 г. бе основно ремонтирано ОДЗ "Чиполино", като дейностите основно включваха: нова покривна конструкция, частичен външен ремонт и поставяне на фотоволтаични батерии. Общата стойност е 200000 лева. Със средства от нашия бюджет бе е подменена съществуващата котелна инсталация с нова - на биомаса и част от старите панелни радиатори с нови алуминиеви.


Кандидатствахме през Националния доверителен еко фонд и през 2013 г. нашият проект бе одобрен. Той се отнася до подмяна на отоплителните инсталации в 2 свищовски училища - СОУ "Н. Катранов" и СОУ "Цв. Радославов" на обща стойност около половин милион лева. Собственото участие е 15%.


В момента се провежда процедура по ЗОП за избор на изпълнител. Очакваме през летните месеци да стартира изпълнението на дейностите.


- Какво бихте искали да се промени на държавно ниво, за да реализирате по-лесно и успешно вашите идеи в областта на образованието и развитието на училищата в региона?


- Ще започна с това, че във визията на Община Свищов основен акцент е поставен върху образованието - "проспериращ образователен център на река Дунав с национално и европейско значение, запазващ богатото културно историческо наследство".


В този смисъл образованието е изведено като приоритет, а с това и качественото образование и успешната реализация на младите хора. В стратегия "Европа 2020" е отбелязано: "На образованието и обучението предстои да играят основополагаща роля за постигане на целите на "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, по-конкретно като дават на гражданите уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейското общество, за да продължат да бъдат конкурентоспособни и новаторски, а също така и като спомагат за насърчаване на социалното сближаване и приобщаването".


Адекватна ли е обаче българската образователна система с европейската в този основен сегмент?


В училищната програма традиционно са включени част компетентностите, изведени в Европейската референтна рамка като ключови компетентности и нивото им е високо. Тяхното овладяване подготвя учениците за живота им на възрастни и създава основа за бъдещо обучение и професионален живот. В учебната програма е включено обучение и по обществените и гражданските компетентности, в някаква степен са застъпени умения за учене и предприемчивост и предприемачество но е неудовлетворително като обем, форма и значение. Преподавано в рамките на различни други науки, основни ключови компетентности като умения за учене, предприемчивост и предприемачество, граждански компетентности са лишени от систематичност, както и от нива за оценяване.


През тази година сме свидетели, че повечето от стратегическите документи за образованието бяха приведени в съответствие със стратегия Европа 2020. Но, все още ние нямаме нов закон за образованието, все още учебното съдържание по различните предмети не е насочено към развитие на мисленето на учениците, а към запаметяване. Липсата на качествена реформа в образованието задълбочава следните проблеми.


Увеличена безработица и рефлексия за безперспективност, емиграция и миграция на високо квалифицирани млади хора към столицата и други страни от Европа, реализация, но не по придобита специалност. Тенденция към успешна реализация и развитие на човешките ресурси само в сферата на обслужването. Няма дългосрочен работещ план за икономическото развитие на страната, респективно за региона, независещ от политическата конюнктура, и съобразен с динамичните промени в икономиката и глобализацията, съответно инвестициите в сферата на образованието и развитието на човешките ресурси са неефективни. Липсва системен подход към ученето през целия живот.


Образователните структури и ресурсите им нямат рефлексия за динамичните промени в икономическата и социалната реалност и актуалните изисквания на средата. Въпреки, че образованието на нацията ни е обявено като приоритет в държавната политика, училището е поставено в неблагоприятна изолирана среда, при неефективно сътрудничество от страна на всички участници в образователния процес и пробиране на компетентностите в реални ситуации и отношения. Липсва връзка между реалните потребности на пазара на труда и образователните институции, съответно голям е рискът получените знания, умения и професионална подготовка да са неприложими.


- Имате ли проблеми свързани с реализирането на проектите за повишаване на привлекателността и качеството на образованието в в училищата и детските градини?


Мога да кажа, че свищовските училища са много активни в успешното реализиране на проекти, включително и за установяване на многостранни европейски партньорства. Няма национална програма, в която нашите училища да не са включени. През последните години се реализираха над 10 многостранни партньорства в различни тематични области. Участието на децата в такива проекти са сериозна мотивация за повишаване на компетентностите по чужди езици и всички научни области.


- В Свищов беше подписана първата конкурсна практика "Бизнесът дава заявка", как я оценявате, вече има ли резултати от нея?


В продължение на 2 години общината работи по проект за регионално сътрудничество с град Вентспилс, Латвия. В рамките на този проект "Ключовите компетентности според Европейската референтна рамка и ролята на местните власти", бе обявен конкурс "Моят бизнес проект, като финален етап от продължаващо за учениците обучение - социални умения, умения за учение, инициативност и предприемачество".


Състезанието бе изцяло финансирано от дарения на бизнеса. Техни представители и представители на науката бяха обучители и жури при оценяване на ученическите работи.


През тази години кандидатствахме с нов проект, надграждащ успешните дейности и резултати. Целта ни е да разширим пространството за развитие, но и реализиране на най-иновативните младежки идеи.


*Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца" на www.kmet.kmeta.bg