Таня Христова: Никой не е застрахован при възникване бедствени ситуации

  • 25 ноември 2014, 08:47
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 547441aa2a7fb

Кметът на Община Габрово – Таня Христова, е номинирана в конкурса „Кмет на месеца” за ноември на тема „Подготовка за предизвикателствата на зимата”, след като общината вече доказа в последния месец адекватната си реакция при криза при първия голям снеговалеж, причинил бедствие. От началото на 2014 г. в Габрово функционира Общинско предприятие „Благоустояване“, отговарящо за ефективност при снегопочистването. Предприятието въведе по-добра организация на ресурсите и планиране, за да може в максимално кратък срок да бъде обхваната възможно най-голяма част от територията на общината.


1. Г-жо Христова, как приемате номинацията си в конкурса „Кмет на месеца" по темата „Подготовка за предизвикателствата през зимата"?


Приемам тази номинация преди всичко като отговорност към жителите на община Габрово за осигуряване на една добра поготовка за зимата. Защото най-важното е да сме изпълнили ангажимените си така, че да сме напълно готови да посрещнем нейните предизвикателства. Считам, че сме го направили.


Снегопочистващата ни техника е в пълна техническа готовност. Осигурени са необходимите количества инертни материали. Основните дружества, ведомства, лечебни заведения, училища, детски градини, ясли, както и кметовете, и кметските наместници в селата са изпълнили всички превантивни дейности за зимна подготовка.


За съжаление, никой не е застрахован от възникване на усложнени, критични и дори бедствени ситуации, като тази, която причиниха изключително обилните снеговалежи в Габрово още през месец октомври. Те доведоха до сериозни щети, които и към настоящия момент продължаваме да остраняваме. Но ние се учим бързо. В последните две години бяхме изправени пред не едно бедствие.


Благодарение на добрата мобилизация и координация на всички институции, ангажирани с овладяването на кризистните ситуации, както и чрез използване при нужда на допълнителни сили и средства за аварийно-възстановителните дейности, преодоляваме трудностите. Разбира се, получаваме подкрепата на държавта, за което използвам случая да благодаря на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.


2. Какви трудности срещнахте в процеса на подготвянето на община Габрово за зимния сезон?


Готовността за нормално посрещане на зимата не се изчерпва само и единствено с обезпечаване на достъчно механизация, с техническа готовност на мишините и осигуряване на инертни материали. Изключително важен фактор е състоянието и поддържането на пътната и уличната мрежа на територията на цялата община.


През отиващата си година най-големите трудности бяха свързани с преодоляването на последиците от пороите през лятото. В резултат на изключително интензивните валежи за много кратко време бяха причинени щети, чиято стойност надхвърли 4 млн. лева. Тогава, по отношение на инфраструктурата, най-сериозно пострадаха осем от селата на територията на общината. Частично или напълно бяха разрушени пътни настилки в града и в селата, мостови съоръжения, водостоци, укрепителни подпорни стени, пътища между отделните кметства. Въпреки всички своевременни мерки и проведените аварийни дейности, възстановяването на някои от вътрешно селските улици, както и на част разрушените от водната стихия мостови съоръжения продължи и през есента.


За съжаление, пренапояването на почвата доведе и доактивизирането на нови свлачища, които в момента се обследват. Важен фактор за подготовката на града за зимата имаха и огромните усилия, които положихме, за успешно завършване на няколко проекта, които засягат градската среда, а именно Водният цикъл на Габрово и дейностите за благоустрояване на няколко ключови зони в централна градска част. Тези инвестиции качествено подобриха състоянието на уличната мрежа. А това със сигурност е предпоставка за много по-добро и по-ефективно зимно снегопочистване.


3. Подсигурено ли е населението от социално слабите групи с материали за отопление и други помощи?


Общо 1440 физически лица и семейства на територията на община Габрово вече получиха първата част финансовата помощ за отопление през зимния сезон чрез Дирекция социално подпомагане. Следващата част от средствата ще бъдат получени през януари.


Община Габрово разполага и с ограничени количества дърва за огрев, с които би могла, при критична ситуация, да подпомогне изпаднали в нужда хора. В общината функционира Обществен съвет за упражняване на контрол върху дейностите в областта на социалните помощи и услуги. В него са включени ръководители на социални услуги, представители на бизнеса и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към работата в тази сфера. През 2013 г. голяма част от членовете на съвета ни подкрепиха при осигуряването на подслон, храна и дрехи за хора, останали без дом, чрез предоставяне на средства, закупуване на материали и консумативи или огранизиране на кампании за събиране на дрехи. Така в най-студените зимни месеци ежегодно осигуряваме подслон, топла храна и необходимите битови условия за живот именно на хора от общината, трайно останали без подслон. Също така, благодарение на партньорството ни с местния бизнес в Габрово целогодишно функционира обществена трапезария, предоставяща седем дни в седмицата топла храна на лица и семейства в трудно социално положение.


4. Кои населени места в общината могат да се окажат рискови при лоши метеорологични условия през идващата зима?


Рискови са всички високопланински населени места на територията на общината, включително местността Узана, заради преспите и снегонавяванията при интензивен, и продължителен валеж, както и заради вероятността от прекъсване на електрозахранването за дълъг период от време. Като пример, при бедствената ситуация в края на октомври освен обилният снеговалеж, довел до снежна покривка над 70 см., най-голямото предизивикателство се оказаха затрудненията с възстановяване на електричеството, поради сложния и пресечен релеф в региона и множеството нападали дървета.


5. Одобрявате ли идеята общините да поделят разходите за почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа с АПИ ( Агенция пътнаинфраструктура)?


Винаги съм смятала, че държавата и местната власт трябва да работим в синхрон или, както напоследък всички настояваме, в дух на ефективно партньорство и прозрачност. Това е важно, за да намираме решения на не малкото проблеми, пред които сме изправени и най-вече да създаваме благоприятни условия за развитие. В този смисъл, приемам Вашия въпрос като провокиран от тревожната информация за готовността на АПИ за посрещане на предстоящата зима и затрудненията, които поражда за определени общини изменения в началото на тази година Закон на пътищата, които задължава АПИ да се грижи за снегопочистването на републиканска пътна мрежа в урбанизирани територии в общини с население до 100 000 жители.


Преди изменението този ангажимент се уреждаше с подписване на споразумения между АПИ и общините, които изпълняваха снегопочистването срещу осигуряване на определен финансов ресурс.


За да излюстрирам какво означава прилагането на сега действащия текст и проблемите, които поражда, ще спомена, че близо 30 км от основните пътни артерии в чертите на град Габрово са републиканска пътна мрежа. Тяхното почистване налага присъствие на поне 12 снегопочистващи машини, които в случая АПИ трябва да обезпечи за зимния период само за града. Но по-същественият проблем, които за щастие се отчита и от Агенцията е, че това ще доведе до ситуация, в която машините на общинското предприятие Благоустрояване ще трябва да се движат с вдигнати гребла през целия град, за да се гарантира разграничаване на ангажиментите между община и държава, което като цяло е предпоставка за доста критични ситуации. Това категорично не е нито добро, нито ефективно решение, нито е в полза на хората. Добрата новина е, че в момента в Народното събрание е внесено изменение на това ограничително условие от Закона за пътищата и вярвам, че предвид вече започналия зимен сезон, тази законодателна промяна ще бъде своевременно осъществена.