Троян и Априлци заедно ще правят компостиращи инсталации за битови отпадъци

  • 02 април 2017, 08:00
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium thumb 27b1ecaf5aa980755ce660a0b2eb71ef

 

thumb_27b1ecaf5aa980755ce660a0b2eb71ef

Общините Троян и Априлци подготвят проект за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, с който ще кандидатстват по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Двете общини са получили покана от Управляващия орган на програмата. Те ще кандидатстват чрез Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Троян, като предложението им трябва да бъде внесено до 21 април.

За изграждане на инсталациите община Троян разполага с имот, отреден за целта. Процедурата дава шанс на двете общини с привлечен финансов ресурс да развият регионалната система за управление на отпадъците.

Очаква се проектното предложение с всички дейности и разходи да възлезе на обща стойност до 5 200 000 лв. без ДДС, при собствено участие на общините Троян и Априлци в размер до 10% от общите допустими разходи.

Според условията на програмата проектното предложение за общините Троян и Априлци трябва да включва инсталации в следните граници: Капацитет на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/ или биоразградими битови отпадъци между 2 000 и 4 000 т/годишно – до 1 500 000 лв.; Капацитет на инсталацията за предварително третиране до 20 000 т/годишно – до 6 000 000 лв. В посочените максимални стойности се включват: прединвестиционните проучвания, проектиране, СМР, доставка и монтаж, оборудване, техника, съоръжения, съдове за събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, надзор.

На Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Троян, с участието на кметовете на двете общини и областния управител бяха обсъдени правата и отговорностите на двете общини за доизграждането на системата за управлението на отпадъците. Предвижда се до 2020 г. двете общини да постигнат целите да предават за рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло от домакинствата на половината от общото тегло на тези отпадъци, генерирани в региона през 2015 г. и 2016 г. и да ограничат количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци с 35 на сто от количеството депонирани биоразградими отпадъци през 1995 г. Кметовете решиха съотношението в собственото финансиране на общините да бъде 90% за Троян и 10% за Априлци, изчислено на база съотношението на жителите на двете общини. Материалните активи, придобити в рамките на проекта ще се делят в същата пропорция, като довеждащата инфраструктура до двете инсталации остава в собственост на община Троян.