Търговище с жилищен проект за социално слабите

  • 12 ноември 2020, 14:00
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5f9ffcfd83de4

Община Търговище търси партньори по проекта за изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства и социалната им интеграция.

По проекта ще бъдат изградени 18 броя социални жилища в квартал „Запад“ 3 по Оперативна програма „Региони в растеж“. В тях ще бъдат настанявани хора от уязвимите групи и такива в неравностойно положение.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ пък са заложени мерки за постигане на социално-икономическа интеграция на тези общности. Предвидени са дейности за подобряване на достъпа им до заетост, образование, както и до социални и здравни услуги.

Допустими партньори по проекта са: неправителствени организации; центрове за информация и професионално ориентиране; читалища; работодатели; доставчици на социални и здравни услуги; социални предприятия и кооперации на хора с увреждания; обучителни организации и институции; общини; държавни и общински детски градини и училища.

Кандидатите трябва да подадат документи в срок до 20 ноември в Центъра за административно обслужване на Общината. Партньорите по проекта ще бъдат определени от комисия, назначена със заповед на кмета.