1435326854
Oбщина

Търговище

ВИЖ общините (5 общини)

с. Алваново

Христина Атанасова
тел.: 06025 – 2222

с. Александрово 
Хюсеин Халилов Хюсеинов
тел.: 06020 – 2330

с. Баячево
Мехмед Мехмедов Хасанов
тел.: 06063 –2 222

с. Бистра
Стилиян Димитров Стоянов
тел.: 06065 –2 222

с. Братово
Ибрям Мустафов Ахмедов
тел.: 06068 – 2224

с. Божурка
Гюлтен Раимова Хасанова
тел.: 06068 –2 222

с. Буйново
Невзие Рагубова Халилова
тел.: 06066 – 2222

с. Буховци
Здравка Николаева Бонева
тел.: 06021 – 2222

с. Вардун
Иван Генчев Иванов
тел.: 06028 – 2222

с. Васил Левски
Димитър Иванов Йорданов
тел.: 06069 – 2222

с. Голямо Ново
Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу
тел.: 06064 – 2222

с. Гол. Соколово
Алиме Салиева Ахмедова
тел.: 06021 – 2222

с. Горна Кабда
Гюнер Байрамалиев Халилов
тел.: 06006 –2 210

с. Давидово
Сергей Йорданов Петров
тел.: 0601 6 7292

с. Драгановец
Адем Ахмедов Адемов
тел.: 06003 – 2522

с. Дралфа
Георги Пенчев Цветков
тел.: 06027 – 2300

с. Дългач
Алиш Мустафов Льотин
тел.: 06029 –2 360

с. Здравец
Георги Тимчев Георгиев
тел.: 06023 – 2215

с. Копрец
Зиля Мехмедова Ахмедова
тел.: 06003 – 2325

с. Кошничари
Лиляна Атанасова Стефанова
тел.: 06027 – 2422

с. Кралево
Хикмет Мехмедов Ахмедов
тел.: 06067 – 2222

с. Кръшно
Мирослав Светлозаров Стратев
тел.: 06027 – 2400

с. Лиляк

Живко Атанасов Антонов 
тел.: 06020 – 2222

с. Ловец
Димитър Стефанов  Алексиев
тел.: 06029 – 2240

с. Макариополско
Петър Пенчев Петров
тел.: 06026 – 2222

с. Маково
Мехмед Фаик Елебашъ
тел.: 06004 –2 222

с. Миладиновци
Салих Мусов Дживгов
тел.: 06004 - 2266

с. Мировец
Стоян Смиленов Стоянов
тел.: 06026 - 2620

с. Момино
Кяшиф Исмаилов Алиев
тел.: 0601  6 40 98

с. Надарево
Мехмед Исмаилов  Мехмедов
тел.: 06029 - 2222

с. Овчарово
Себахатин Насуфов  Зюлкярниев
тел.: 06060 - 2222

с. Осен
Борянка Господинова Стойчева
тел.: 06029 -2245

с. Острец
Огнян Димитров Андреев
тел.: 06029 - 2364

с. Пайдушко
Фатме Ахмедова Мехмедова
тел.: 06068 - 2223

с. Певец
Пенка Йорданова Ангелова
тел.: 06063 - 2333

с. Подгорица
Хюсеин Салиев Хюсеинов
тел.: 06023 - 2222

с. Преселец
Аптула Ибрахимов Аптулов
тел.: 06003 - 2222

с. Пресиян
Шюкрие Хасанова Ахмедова
тел.: 06006 -2 222

с. Пресяк
Аптула Ахмед Аптула
тел.: 06066 - 2265

с. Пробуда
Герасим Маринов Христов
тел.: 06022 - 2222

с. Пролаз
Елшан Саидов Мехмедов
тел.: 06028 - 2219

с. Ралица
Тошко Денев Николов
тел.: 06007 - 2222

с. Разбойна
Севгин Мустаф. Мустафов
тел.: 6 39 09

с. Росина
Юлия Мирославова Христова
тел.: 06027 -2226

с. Руец
Ибрям Юмеров Ахмедов
тел.: 06024 - 222

с. Съединение
Илия Спасов Георгиев
тел.: 06002 -2 222

с. Стража
Руслан Христов Стойнев
тел.: 06062 - 2222

с. Твърдинци
Ридван Ниязиев Сейфуллов
тел.: 06066 - 2219

с. Търновца
Райме Ахмедова Адемова
тел.: 06003 - 2322

с. Цветница
Исмаил Мустафов Мустафов
тел.: 06006 - 2322

с. Черковна
Айрие Аптулова Чаушева
тел.: 06001 -2 222

кв. Въбел-специалист
Янка Христова Илиева
тел.:0601  6 40 34

кв. Бряг-специалист
Екатерина Ив. Кумпелова
тел.: 0601 6 72 74