В Ловеч отчетоха по-чист въздух

  • 05 януари 2019, 18:32
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium %d1%80%d0%b8%d0%bc %d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87

Трайна тенденция към подобряване чистотата на въздуха се наблюдава на територията на Община Ловеч, съобщи кметът Корнелия Маринова.

Например през 2014 година е имало пет месеца - януари, февруари, октомври, ноември и декември (общо150 дни) с надвишено стойности ниво на фини прахови частици  (ФПЧ 52.94 mg/m3). По принцип тези стойности трябва да са под 50 mg/m3.

Ако през една година има повече от 35 дни с надвишени стойности, това означава, че градът е извън нормата.

За сравнение през 2018 година няма нито един месец с надвишено ниво на запрашеност, като концентрацията се движи с рамките средно 29.43 mg/m3.

С цел да се намали негативния ефект на фините прахови частици Община Ловеч изпълнява специална програма. С Решение №374 от 29 март 2017 г. на Общински съвет Ловеч беше одобрена актуализацията на „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на нормите за (КАВ) по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Ловеч, с план за действие за периода 2016 - 2020 година". В нея за залегнали и се изпълняват различни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, сред които изпълнение на мерки за енергийната ефективност на сгради /жилищни и обществени/ - саниране, придружено с провеждане на информационни кампании за ефекта от санирането на сградите, съвместен контрол с РИОСВ на емисиите от неподвижни източници, при получени жалби и сигнали, измиване на улиците  с най-високо ниво на запрашеност и др.

С изпълнение на Програмата е постигнатото намаляване на броя превишавания на среднодневните норми с над 220%. През 2016 г. и 2017 са регистрирани съответно 39 и 41 превишения на пределните стойности за среднодневни норми, докато през 2015 г. те са 86.

През 2018 г. Ловеч покрива всички изисквания разписани в закона за чистотата на атмосферният въздух, като не са превишени пределните стойности по показател среднодневни норми.