В Ловеч залагат на компостираща инсталация за 2019 г.

  • 28 декември 2018, 19:11
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium dsc 1606

3 376 хил. лв. е проектът за план-сметката за разходите през 2019 година, необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в Ловеч и 34-те населени места на общината. Това стана ясно по време на обществено обсъждане в Ловеч. Проектът е разработен с идеята да бъдат направени икономии с цел закупуване на нов сметосъбиращ камион за обслужване на 34-населени места на община Ловеч, каза зам.-кметът на Община Ловеч Цветан Георгиев.

Община Ловеч е предприела инвестиционна инициатива за изграждане на компостираща инсталация, каза зам.-кметът Даниел Колев по време на общественото обсъждане. Проведена е обществена поръчка и до предстои подписване на договор за проектиране на регионална система за управление на отпадъците, включваща компостираща инсталация, сепарираща инсталация, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и приемен център за безвъзмездно предаване на отпадъци от населението. С изграждането на компостиращата инсталация отпадъци, като есенната шума, окосената трева, дървесните стърготини от рязането на дърва, окастрените храсти и дърветата в двора, доматите и пиперите от домашното стопанство, растителни отпадъци в кухнята, ще могат да бъдат оползотворявани и депонирането им ще бъде преустановено.

Предимствата на регионална компостираща инсталация пред индивидуалното компостиране е, че по този начин ще бъдат обхванати освен биоразградимите отпадъци генерирани от домакинствата и същите такива генерирани от площите за обществено ползване. С пускането в експлоатация на компостиращата инсталация (прогнозно и напълно изпълнимо – към края на 2020г.) ще бъдат проведени разяснителни и информационни кампании от ползите от разделно събиране на биоразградими отпадъци.

По отношение на едрогабаритните отпадъци, бялата техника и санитарна керамика - подобна инициатива вече е предприета от Община Ловеч, и такава услуга ще се предлага почти целогодишно (30 седмици/годишно – от средата на март до края на октомври). Предвидено е безплатно предоставяне на контейнери с обем 4м3 на домакинства за едрогабаритни и строителни отпадъци, като единственото изискване към тях ще бъде да заявят предварително контейнер и да изхвърлят отпадъците си в него.

В началото на 2019 г. ще бъде извършена разяснителна кампания, относно възможността за предоставяне на 4м3 контейнери за едрогабаритни и строителни отпадъци.

Гражданинът Красимир Костов сподели, че на много места по уличната настилка се забелязват петна от масла и помоли да бъде направено всичко възможно да не се допускат замърсявания от течове на масла от транспортните средства на Община Ловеч. Зам.-кметът Цветан Георгиев заяви, че ще разпореди незабавна проверка. Поясни, че транспортните средства преминават периодично на техническо обслужване, но за съжаление автомобилният парк е твърде стар и именно поради тази причина се прави всичко възможно за подмяната му, чрез закупуване на нова техника, каквото е предвидено и проекта за план-сметка за 2019 г.

Минчо Казанджиев – общински съветник, изрази мнение, че е необходимо да се ускорят дейностите по изграждане на компостираща и сепарираща инсталации. Разгледа възможността да бъде възобновена инициативата по предоставяне на компостери на домакинствата, като даде пример за използването на такъв в личното му стопанство.

В заключение не бяха направени конкретни предложения по проекта на план-сметка за разходите през 2019 година.