В Русе обсъждаха публично идеята за поемане на дългосрочен дълг

  • 20 декември 2014, 19:23
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5495cb760b9c0

 Община Русе е избрана за една от четирите общини в България, която ще получи възможност да изпълнява договори с гарантиран резултат. Това заяви днес зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански по време на провелото се днес публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе. То се прави във връзка с участието в пилотната фаза на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор“, с цел реализация на пет инвестиционни проекта в полза на местната общност.


На обсъждането присъстваха още изпълнителният директор на Сдружение „Регионална енергийна агенция – Русе“ инж. Никола Кибритев и директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Община Русе Емилия Пенева.


Общински съвет-Русе вече е приел решение за участие в пилотната фаза на проекта, която ще обхване СК „Дунав“, Детски ясли №8, №15 и №16 и Детска градина „Слънце“. Идеята е да се реализират мерки, които да повишат енергйната ефективност на тези сгради. Дейностите ще включват топлоизолиране на външните стени, подмяна на дограмата, топлоизолиране на покривите, подмяна на отоплителните тела, монтаж на термостатичните вентили, автоматично управление на отоплителната система, подмяна на осветителните тела и др.


Г-н Кибритев даде за пример спортен комплекс „Дунав“, за който е изчислено, че близо 2 пъти ще намалее потреблението на енергия след въвеждането на мерки за енергийна ефективност. В момента разходът на енергия е 1357 MWh, а се очаква да намалее до 648 MWh.


Максимален размер на дълга за петте обекта ще бъде в размер на 1 384 923,36 лв. с ДДС, като срокът на договора е до 10 год.


При договори с гарантиран резултат инвестицията се поема изцяло от инвеститора и той поема целия технически и финансов риск при изпълнението на договора и достигането на предварително договорените енергийни спестявания.


При този тип договори, дългът възниква с приемо-предавателния протокол, който отразява надлежното завършване и предаване на дейностите от първия етап от договора.  Дългът ще намалява всяка година с договорените гарантирани икономии към Изпълнителя. Общината няма да плаща лихва, а само постигнатите икономии и то не по-големи от гарантираните. Финансирането е изцяло за сметка на Изпълнителя и Община Русе не поема никакъв ангажимент за обезпечаване на кредит.