Община Ветово се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Русе. Територията на Община Ветово обхваща част от Дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните склонове на разградските височини. Общата площ на общината е 352 515 дка., населението е 18 000 жители.

От направените проучвания става ясно, че на територията на Общината е съществувал живот от дълбока древност. Доказателство за това са откритите исторически паметници: палеолитно находище “Черна пещера” – Тракийско антично и средновековно селище в местността “Кадийца” на десния бряг на р. Лом,
антична крепост “Сиври канара” – малко укрепление между гр. Сеново и с. Дряновец, голям скален масив с 21 скални килии, църква, оформена с ниши, отвори прозорци, рисунки, в западна посока, на 60 км от гр. Глоджево, са открити 60 могили с Тракийски произход. Интерес от археологическа гледна точка представляват и скалните манастири в местността „Срещу чекърца”.

Защитени територии според Закона за защитените територии или Закона за защита на природата на територията на Община Ветово са: природен парк “Русенски Лом", природен резерват “Бели Лом”, природна забележителност „Рибарниците”.

Официален празник:

6 октомври

КОНТАКТИ:

Адрес: град Ветово, ул. "Трети март" № 2

Тел.: 08161/22-53,
факс: 08161/28-71

поща: vetovo@abv.bg