Длъжност Име, презиме, фамилия

Телефон

Адрес за кореспонденция Факс:
1.

Кмет на община Върбица

 

Зам.кмет на община Върбица

Мердин Мустафа Байрям

 

Бейсим Мехмед Мустафа

05391/21-31

05391/20-92

 

05391/20-83

гр.Върбица

ул."Септемврийско въстание" №40

05391

20-05

2. Кмет на кметство Божурово Мустафа Мехмедов Мустафов

05395/2315

0887343441

с.Божурово

ул."Г.Димитров" №14

 
3. Кмет на кметство Бяла река Хюсеин Исмаил Хюсеин

05394/2215

0885508001

с.Бяла река

ул."Г.Димитров" №42

 
4. Кмет на кметство Иваново Гюлшен Исуфова Бехчетова

05393/2215

0882268075

с.Иваново

ул."Коста Шапков" №23

 
5. Кмет на кметство Конево Мюзекяр Кязимов Исуфов

05396/5315

0884264206

с.Конево

ул."Хр.Ботев" №16а

 
6. Кмет на кметство Ловец Себахтин Али Мехмед

05396/5215

0885301454

с.Ловец

ул."Свобода" №23

 
7. Кмет на кметство Маломир Даниел Трендафилов Перушински

05391/21-43

0885683189

с.Маломир

ул."Г.Димитров" №18

 
8. Кмет на кметство Менгишево Реджеб Джемалов Реджебов

05392/2215

0885301451

с.Менгишево

ул."Г.Димитров" №6

 
9. Кмет на кметство Методиево Мехмед Махмуд Юсеин

05397/2238

0885301457

с.Методиево

ул."Мир" №3

 
10. Кмет на кметство Нова Бяла река Муса Алиев Бузгов

05391/21-05

0888771530

с.Нова Бяла река

ул."Христо Ботев" №17

 
11. Кмет на кметство Станянци Ердинч Ереджебов Мустанов

05391/20-57

0888456859

с.Станянци

ул."Камчия" №2

 
12. Кмет на кметство Сушина Нутфи Хасанов Мехмедов

05396/5415

0885301455

с.Сушина

ул."Тича" №9

 
13. Кмет на кметство Тушовица Хъкмет Мурадали Сами

05394/2286

0885301443

с.Тушовица

ул."Бузлуджа" №1

 
14. Кмет на кметство Чернооково Гюнай Шабанов Якубов

05395/2215

0882268077

с.Чернооково

ул."Тича" №2

 
15. Кмет на кметство Кьолмен Исуф Хюсеин Исуф

05392/2279

0885301452

с.Кьолмен

ул."Камчия" №8

 
16. Кмет на кметство Крайгорци Хасан Мехмед Хасан

05395/2379

0889808113

с.Крайгорци

ул."Г.Димитров" №20а