Язовирите в Русенско са в добро състояние

  • 19 ноември 2020, 19:32
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium n1

Всички язовири на територията на областта са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Това става ясно от приключилата проверка на хидротехническите обекти в региона, разпоредена от областния управител Галин Григоров.

Съгласно нормативните изкисвания такива проверки се правят веднъж годишно, но по решение на областния управител за област Русе те се извършват два пъти в годината.

Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не посредством язовири, които за региона са общо 14, но два от тях са с нулев обем. Към момента не функционират язовирите „Образцов чифлик“ и „Каран Върбовка“, които са съответно общинска и частна собственост. За момента в останалите има достатъчно обем, който е около 50% и няма опасност от преливане. Предприети са и дейности по отстраняване на проблема с изпускателя на язовир „Борово“, но трябва да бъде пояснено, че водоемът не застрашава населени места и обработваеми земи. По принцип като потенциално опасни в случай на авария на язовирната стена и на съоръженията към нея могат да се приемат язовирите „Баниска“, „Бистренци“ и „Николово“. Към момента обаче не се наблюдава опасност за конструктивната им сигурност.

Необходимо е да се отбележи, че в Областна администрация Русе ежедневно се получава информация относно моментния обем на язовирите и техния максимален обем. Областният управител Галин Григоров поддържа постоянен контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на този тип водоеми и при необходимост и при повишаване риска от преливане на който и да е от тях Областна администрация Русе е в готовност да отреагира незабавно.

Без проблеми се оказват и хвостохранилищата на „Каолин“ АД в градовете Ветово и Сеново, чието предназначение е съхранение на технологични отпадъци от производството.