Започва ремонт на ВиК мрежата в голям ловешки квартал

  • 19 януари 2020, 14:04
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium img 4913 edit

Община Ловеч разполага с 811 906 лева, с които  при благоприятни метеорологични условия ще започне реконструкцията на ВиК мрежата на ж.к. „Младост“, съобщи кметът Корнелия Маринова. Има избран изпълнител още преди година и половина и може да се пристъпи към работа. Средствата са осигурени от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за целите на програма 4 „Устройство на територията, благоустройство,  геозащита, водоснабдяване и канализация”. С тези средства ще стартира първия етап на проекта – водопроводните клонове в Подзона 1 – от DMA ,,Висока зона“ и DMA ,,Ниска зона“. За този първи етап са необходими общо 1 927 129 лева.

За трите подобекта на целия проект ще са необходими общо около 4 млн. лева, които ще бъдат превеждани поетапно от МРРБ.

Това е много важна инвестиция за най-големият жилищен квартал на Ловеч, защото проектът ще бъде бюджетно подсигурен и след неговото завършване ще може да се премине към по-нататъшно благоустрояване, поясни кметът Корнелия Маринова.

Правителството е одобрило допълнителни разходи/трансфери за 2019 година, като за Ловеч се отпускат 1 500 000 лева. Ще се реализира основен ремонт на улица „Нарцис"  в квартал „Гозница“.Улицата е без настилки и без тротоари. За обекта има одобрен инвестиционен проект.

Вторият обект е реконструкция и рехабилитация, включително въвеждане на енергоспестяващо осветление, на улица „Крайречна"  в Ловеч.  Улицата се намира в  Източната индустриална зона, от дясната страна на р.Осъм, след Стария път за Севлиево, където има поредица от предприятия.  Настилката там е силно компроментирана, липсва улично осветление и тротоари. За обекта също има одобрен инвестиционен проект.

В областта на благоустрояването на парковите зони предстои изготвяне на проект за регенерация на терена на бившата казарма в градски парк на база проведения архитектурен конкурс и поетапното му реализиране. Намеренията на Община Ловеч са да се извърши и рехабилитация на асфалтовата настилка в Зоопарка.

Ще продължи санирането на многофамилни жилищни и административни сгради. Предстои кандидатстване с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОД на МВР – Ловеч“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Очаква се и финализиране на етап 2 и изпълнение на етап 3 от Инвестиционната програма на мерки за енергийна ефективност на 10 многофамилни жилищни сгради.

Сред инвестиционните намерения на Община Ловеч са и основен ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ловеч – ж.к. „Младост“, ж.к. „Здравец”, кв. „Гозница”, както и на уличната мрежа в населените места от общината.Ще се работи и по подобряване на условията за паркиране в  Ловеч, както и по изграждане на паркоосветление на Богоявленския мост. Ще се работи и по рехабилитация на транспортният мост към квартал „Вароша“.