Заради гурбет на родителите деца напускат училищата в Пиринско

  • 16 юни 2019, 11:31
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 768x432

През предходната 2017/2018 учебна година 499 учащи от І до VІІ клас са напуснали общообразователните училища в област Благоевград. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 52.3%, следван от дела на заминалите в чужбина - 40.7%, и на напусналите поради нежелание да учат – 4.7%.

Към 01.10.2018 г. учебни занятия се водят в 105 общообразователни училища в Пиринско, като броят на учениците в тях е 28 700. В една паралелка в тях се обучават средно по 21 ученици.

През 2018 г. основно образование в общообразователните и специалните училища в област Благоевград са завършили 3461 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 1427 души.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 г. са 2433.

През учебната 2018/2019 г. общият брой на студентите в Пиринския край, записани в образователно-квалификационни степени  „професионален бакалавър“, „бакалавър” и  „магистър”, е 9431 души. Тове е с 5.7% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

За придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се обучават 520 студенти, за „бакалавър” - 6744 студенти, и за образователно-квалификационна степен „магистър” – 2167. Студентите, които са чужди граждани, са 846 души.

През учебната 2018/2019 година студентите са обучавани от 778 преподаватели, от които жените са 432. На основен трудов договор работят 559 души, или 71.9% от общия брой, съобщава Териториално статистическо бюро „Югозапад”.

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Благоевград се осъществява в 21 професионални училища. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 5926, като в сравнение с предходната година намалява с 3.6%.

На една паралелка в професионалните гимназии и спортното училище се падат средно по 24 ученици.

Средно образование в професионалните гимназии и спортното училище за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация през 2018 г. са получили съответно 245 и 879 учащи.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища са 512 души.